KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„Sobota bokserska dla najmłodszych”

CEL IMPREZY:
– Rozwój i popularyzacja pięściarstwa w Gminie Libiąż

– Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku młodzieży,
w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.

ORGANIZATORZY TURNIEJU:

– Akademia Bokserska Libiąż

– Małopolski Związek Bokserski

TERMIN ZAWODÓW:07.03.2020 r. 13.06.2020 r. 12.09.2020 r. 17.10.2020r.14.11.2020 r.

MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowa  ul. Górnicza 3; 32-590 Libiąż

UCZESTNICTWO – UPRAWNIENI DO STARTU

W turnieju mogą brać udział:
Klub, Trenerzy, Zawodniczki i Zawodnicy posiadający aktualną licencję na rok 2020 zgodnie
 z regulaminem PZB.
Zawodniczki i zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Wyjątek Adepci.

Zawodniczki i zawodnicy urodzeni:

Adept: 2010 – 2008 rok.
Młodzik: 2006 – 2007 rok.
Kadet: 2005 – 2004 rok.
Junior 2003 – 2002 rok – tylko 0-5 walk
Senior 2001 i starsi – tylko 0-5 walk
W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie  zgodnie z regulaminem PZB.
OPŁATY STARTOWE:

Adept – 5 zł – opłata za medal
Młodzicy – 10 zł,
Kadeci – 20 zł,
Junior – 30zł
Senior – 50zł
Opłaty pobierane w celu pokrycia obsługi medycznej i sędziowskiej.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

• Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB;
• Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju;
• Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową,
• Zawodnicy dobierani w zakresie walk 0-5, 6-10, powyżej 10 oraz za zgoda zainteresowanych trenerów.
• Adepci toczą walki „sparingowe” punktowane – w czasie 3×1 min, stroje zgodne z regulaminem, wpis do książeczki sportowej. Każdy adept po walce dostaje medal.
• Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB;
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych;

TERMIN ZGŁOSZEŃ:Zgłoszenia zawodników do dnia 04.03.2020, 11.06.2020, 09.09.2020, 14.10.2020, 11.11.2020 r.
Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.   
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk.
 Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.                       

        zgłoszenia na adres: e- mail: mgpmzb@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
– Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
Kontakt i Informacje:

Tel: 663420500 

PROGRAM ZAWODÓW:

Godzina 8.00 – 9.00  Waga.
(Waga tylko do godz. 9.00 – proszę o punktualność– szanujmy się waga jest do 9 a nie na 9)
Godzina 10.00 – Konferencja techniczna.
Godzina 10.00 – Badanie lekarskie
Godzina 11.00 – Walki.